Projekty w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Projekty w trakcie realizacji

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi  na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia. Celem PO WER jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii EUROPA 2020. Kształt Programu  i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013 i stanowi kontynuację logiki przyjętej w realizacji przedsięwzięć z Europejskiego...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020   RPO stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego. Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych...

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI, ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ

Załączniki Program Współpracuj z nami - rozwijaj swoją firmę - aktualny.pdf Profil zawodowy kandydata - Załacznik 2.doc

GENERATOR WSPÓŁPRACY

GENARATOR WSPÓŁPRACY Program współpracy na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i ich rodzin Zadanie 3: Program na rzecz aktywizacji i wsparcia rodzin ,,KIERUNEK-RODZINA" Załączniki Regulamin.docx Rodzinny plan aktywizacji zawodowej - Generator Współpracy.docx Informacja dla uczestnika.docx Indywidualna analiza rodzin.docx Formularz...

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i   integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Kto może zostać skierowany do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja? Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Kto jest realizatorem Programu Aktywizacja i  ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę