Projekty zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Projekty zrealizowane

TAK DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Skarżyski rynek pracy od lat zmaga się z najwyższym poziomem bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Kluczowym problemem gospodarczym jest brak wystarczającej liczby miejsc pracy, a w wymiarze społecznym bezrobocie. Brak pracy, to brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjonalnych, a w szerszej perspektywie ograniczenie możliwości rozwoju, brak perspektyw na  przyszłość, wykluczenie z życia społecznego.   Czy ekonomia społeczna w powiecie skarżyskim może być sposobem na walkę z bezrobociem i towarzyszącymi mu zjawiskami? My wierzymy, że tak:  EKONOMIA SPOŁECZNA MOŻE BYĆ SKUTECZNYM NARZĘDZIEM...

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (SPO RZL)

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Głównym celem SPO RZL była: "budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy". Realizacja niniejszego celu miała przyczynić się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki miał zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Cele SPO RZL były realizowane poprzez trzy Priorytety: ...

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 W latach 2007-2013 całość środków interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce jest przeznaczona na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Nadrzędnym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez  wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę