Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:
 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;
 2. oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy;
 3. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 4. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 5. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.
 6. numer rachunku bankowego.
W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Dodatkowo, jeżeli:
 1. jesteś osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);
 2. byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę -zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 3. prowadziłeś działalność gospodarczą -  oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej; oraz dodatkowo:
  1. w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – oświadczenie o wykreśleniu wpisu  działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z podstawą ich wymiaru.
  2. zgłosiłeś wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej – oświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia działalności gospodarczej
 4. pobierałeś:
  1. zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjnego - zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
  2. rentę - decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
  3. rentę rodzinną - aktualna decyzja o wysokości renty;
  4. świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;
 5. jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej - zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych;
 6. jesteś domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe - decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 7. zostałeś zwolniony z zakładu karnego - świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym ( jeżeli wykonywałeś pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności);
 8. masz dziecko - oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);
Podstawa prawna  
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę