Zatrudnienie wspierane - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Zatrudnianie wspierane

Co to jest zatrudnienie wspierane ?

Jest to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobie, o której mowa poniżej, mająca na celu utrzymanie aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej.
Osoby, które mogą być objęte zatrudnieniem wspieranym
 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Formy realizowania zatrudnienia wspieranego
 1. prace społecznie użyteczne na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. skierowanie do pracy na podstawie umowy w ramach, której pracodawca otrzymuje refundację części wypłaconego wynagrodzenia;
 3. rzecznictwo, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i społeczne dla osób realizujących prace społecznie użyteczne, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej.
Podstawa realizowania zatrudnienia wspieranego
Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia a pomoc publiczna
Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia  jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis  (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Podstawa prawna: art. 15b i 16 ustawy z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.)

Zatrudnienie wspierane - refundacja wynagrodzenia

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach także przed jego zakończeniem, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa w nich, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji społecznej – na wniosek pracownika socjalnego Powiatowy Urząd Pracy może skierować uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej do pracy:
a) u pracodawcy,
b) w Centrum
Pracodawca w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej: 
 1. 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;
 2. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;
 3. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.
Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.)

Zasady kierowania do Centrum Integracji Społecznej


Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną, działającą na bazie Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej to:
 • długotrwale bezrobotni,
 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu leczenia terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • uzależnieni od alkoholu i innych środków psychoaktywnych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • zwolnieni z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 
Uczestnicy CIS biorą udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej
i zawodowej. W tym czasie uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe w ramach warsztatów zajęciowych. Obok zajęć praktycznych prowadzone są zajęcia edukacyjne dotyczące m.in. powrotu na otwarty rynek pracy, rozwijające osobiste zdolności, przybliżające wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia. Każda z osób, która zadeklaruje chęć uczestnictwa realizujeIndywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.
 

W przypadku osób bezrobotnych podjęcie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego powoduje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej z dniem następnym po dniu rozpoczęcia realizacji programu.
Zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym okres próbny zajęć CIS trwa 1 miesiąc.
 
W tym czasie każdy z uczestników otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla osób bezrobotnych, ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
i szkolenia, zostaje zapoznany z przepisami w zakresie BHP, jest ubezpieczony z tytułu wypadków powstałych w trakcie pobytu w CIS oraz otrzymuje jeden posiłek dziennie.
 
Pomyślne zakończenie okresu próbnego warunkuje dalszy udział osoby w zajęciach CIS do 11 miesięcy. Świadczenie integracyjne wynosi wówczas 100% zasiłku dla osób bezrobotnych.
Osoba może zostać skierowana do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej na podstawie:
 1. własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
 2. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy,
 3. wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. wniosku Klubu Integracji Społecznej,
 5. wniosku zakładu lecznictwa odwykowego,
 6. wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 7. wniosku organizacji pozarządowej.
Wnioski, o których mowa powyżej, podlegają zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w CIS po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej kieruje do uczestnictwa w zajęciach CIS osoby długotrwale bezrobotne, dla których doradca klienta ustalił III profil pomocy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę